Get Adobe Flash player
หน้าหลัก บริการทางการแพทย์ คลินิกกายภาพบำบัด

  คลินิกกายภาพบำบัด

งานกายภาพบำบัด
งานกายภาพบำบัด
ของศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เป็นหน่วยงานบริการทางคลินิกที่ให้บริการรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพร่วมกับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะแทรกซ้อนแก่ผู้ป่วย/คนพิการและประชาชนทั่วไป โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บริการที่ตอบสนองต่อการเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Center of Excellence) ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ระดับสากล ในด้านการบริการระดับตติยภูมิและสูงกว่าและการวิจัย
"เครื่องมือทางกายภาพบำบัด" คืออะไร ? อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

การบริการ
ให้บริการบำบัด รักษา ฟื้นฟู ให้คำปรึกษาด้วยเทคนิค และเครื่องมือทางกายภาพบำบัด เพื่อให้ผู้ป่วย หรือผู้พิการสามารถกลับสู่สภาวะปกติหรือใกล้เคียงปกติมากที่สุด ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยแบ่งการบริการเป็นดังนี้

Counter Service : จุดบริการงานทะเบียน

งานทะเบียน งานทะเบียน
Counter Service : จุดบริการงานทะเบียน
ผู้ป่วยรายใหม่และรายเก่ายื่นและรับคืนบัตรนัด เพื่อลงทะเบียนประวัติการรักษาทางกายภาพบำบัด รวมถึงการนัดเวลาและอธิบายขั้นตอนการมารับบริการ
งานบริการห้องไฟฟ้าบำบัด ให้บริการเพื่อลดอาการปวด บวม เพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวของข้อต่อ เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและเพิ่มความสามารถในการทำกิจกรรมของผู้ป่วยที่มีปัญหาการเคลื่อนไหวเนื่องจากระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ โดยการใช้เครื่องมือไฟฟ้าบำบัดและวิธีการทางกายภาพบำบัด ได้แก่ ความร้อนตื้น ความร้อนลึก การกระตุ้นไฟฟ้า การดึงหลัง/ดึงคอร่วมกับวิธีการดัดดึงและการออกกำลังกายแบบต่างๆ

ไฟฟ้าบำบัด ไฟฟ้าบำบัด ไฟฟ้าบำบัด
กลุ่มผู้ที่มารับบริการ ได้แก่ ผู้ป่วยโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ เช่น ปวดคอ ปวดไหล่ ข้อไหล่ติด ปวดหลังหรือปวดคอจากกระดูกกดทับเส้นประสาท กระดูกเสื่อม ปวดเข่าจากเข่าเสื่อม โรครูมาตอยด์ การบาดเจ็บทางการกีฬา เป็นต้น โดยใช้เครื่องมือทางไฟฟ้าบำบัด วิธีการดัดดึง และการออกกำลังกาย
งานบริการห้องไฟฟ้าบำบัด เปิดให้บริการ 4 รอบเวลา ดังนี้
1. เวลา 08.30 - 09.30 น.
2. เวลา 09.30 - 10.30 น.
3. เวลา 10.30 - 11.30 น.
4. เวลา 13.15 น.

งานบริการห้องพลบำบัด ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและการเคลื่อนไหวด้วยการออกกำลังกาย โดยเน้นการพัฒนาความสามารถตั้งแต่การเคลื่อนไหวบนเตียง การทรงตัวในท่านั่ง จนถึงการยืนและเดิน ร่วมกับการป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยไปพร้อมกับการพัฒนาศักยภาพของญาติหรือผู้ดูแล เพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังวางแผนการดูแลผู้ป่วยร่วมกับทีมสหวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นให้ผู้ป่วย/ผู้พิการ ผู้ดูแลและญาติเข้าใจถึงภาวการณ์ดำเนินของโรค วิธีการดูแล และการฝึกอย่างถูกวิธี อีกทั้งมุ่งเน้นให้เกิดทัศนคติในการเข้าสู่สังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ

พลบำบัด พลบำบัด พลบำบัด
กลุ่มผู้ที่มารับบริการ
ได้แก่
1. ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อน หรืออัมพาตทั้งตัว ซึ่งมีผลมาจากการบาดเจ็บไขสันหลัง เนื่องมาจากอุบัติเหตุ ตกจากที่สูง การติดเชื้อไวรัสที่ไขสันหลัง หรือการเกิดการกดทับที่เส้นประสาทไขสันหลัง เป็นต้น
2. ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก ซึ่งมีผลมาจากโรคหลอดเลือดเสมอง แตก ตีบหรืออุดตัน เยื่อหุ้มสมองอักเสบ และสมองได้รับการกระทบกระเทือนจากของเเข็ง หรืออุบัติเหตุ เป็นต้น
3. ผู้ป่วยแขนขาขาดและผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหว

4. เด็กพัฒนาการทางการเคลื่อนไหวล่าช้า จากสมองพิการ ดาวน์ซินโดรม เป็นต้น

เปิดให้บริการ 5 รอบ ได้แก่ 08.30 น., 09.40 น., 10.50 น., 13.00 น. และ 14.00 น.

งานบริการหุ่นยนต์ฝึกเดิน ให้บริการฝึกเดินบนสายพาน (treadmill) โดยมีอุปกรณ์ช่วยพยุงและควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ มีขาของหุ่นยนต์ที่ประกอบด้วยส่วนพยุงสะโพกและขาทั้งสองข้าง ทำหน้าที่พยุงขาของผู้ป่วยและช่วยการเคลื่อนไหวเลียนแบบท่าทางการเดินในรูปแบบที่มีการตอบสนองต่อการเรียนรู้ที่ถูกต้องตามหลักของมอเตอร์คอนโทรลร่วมกับการมี biofeedback ในการเดินได้อย่างเหมาะสม เช่น ในรูปแบบของการตอบสนองกลับของกล้ามเนื้อหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือการเล่นเกมส์ที่เสมือนการเดินในสถานการณ์จริงๆ ซึ่งสามารถใช้ได้กับเด็กและผู้ใหญ่
กลุ่มผู้ที่มารับบริการ
ได้แก่ ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อน หรืออัมพาตทั้งตัว รวมทั้งเด็กพัฒนาการทางการเคลื่อนไหวล่าช้า จากสมองพิการ ดาวน์ซินโดรม เป็นต้น

บริการหุ่นยนต์ฝึกเดิน บริการหุ่นยนต์ฝึกเดิน
เปิดให้บริการ รอบละ 1 คน จำนวน 7 รอบ

ธาราบำบัด
Hydrotherapy : ธาราบำบัด
เป็นการให้บริการทั้งผู้ป่วยและผู้พิการ โดยใช้หลักการน้ำอุ่นและน้ำวนเพื่อการรักษา ผ่อนคลาย และเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายเหมาะสำหรับผู้ป่วยกลุ่มอาการปวด เช่น ปวดคอ, ปวดไหล่, ปวดเข่า, ปวดหลัง, ผู้ป่วยอัมพาลครึ่งซีก อัมพาตครึ่งท่อน เด็กสมองพิการ และผู้สูงอายุ และอุปกรณ์ฝึกเดิน High Technology ที่ใช้ฝึกเดินในน้ำ

ธาราบำบัด ธาราบำบัด ธาราบำบัด

เปิดให้บริการ ในเวลา จำนวน 5 รอบ , นอกเวลา จำนวน 3 รอบ

ขั้นตอนการรับบริการคลินิกกายภาพบำบัด

1. ผู้ป่วยนอก
1.1 พบแพทย์ที่งานบริการผู้ป่วยนอก และแพทย์สั่งการรักษาทางกายภาพบำบัด
1.2 นำแฟ้มประวัติพร้อมใบสั่งการรักษาฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดมาติดต่อที่ตึกกายภาพบำบัด ชั้น 1
1.3 ลงทะเบียนและนัดหมายวัน-เวลารับบริการกับเจ้าหน้าที่
1.4 เข้ารับบริการกายภาพบำบัด ตามวัน-เวลานัด

2. ผู้ป่วยใน
2.1 แพทย์เจ้าของไข้ตรวจประเมิน และสั่งการฟื้นฟูทางกายภาพบำบัด
2.2 พยาบาล/เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยประสานงานเพื่อนัดห
มายวัน-เวลารับบริการของผู้ป่วย
2.3 ผู้ป่วยรับบริการกายภาพบำบัดตามวัน-เวลานัด

เวลาเปิดบริการ

ในเวลาราชการ
วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 08.30 - 15.00 น.
นอกเวลาราชการ

ห้องไฟฟ้าบำบัด วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.00  - 20.00 น.

วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 12.00 น.
ห้องพลบำบัด วันศุกร์ เวลา 16.00 - 20.00 น.

วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 12.00 น.

ตัวอย่างค่ารักษาทางกายภาพบำบัด

ลำดับ

รายการ

ราคา

ในเวลา

ราคา

นอกเวลา

หน่วย

1

การประคบความร้อน

60

90

แผ่น

2

การกระตุ้นไฟฟ้า (Electrical Stimulation)

120

180

ตำแหน่ง

3

การบำบัดด้วยคลื่นเหนือเสียง (Ultrasound Therapy)

100

150

ตำแหน่ง

4

การบำบัดด้วยคลื่นเหนือเสียงร่วมกับการกระตุ้นไฟฟ้า (Combined Ultrasound Therapy and Electrical Stimulation)

140

200

ตำแหน่ง

5

การบำบัดด้วยช๊อตเวฟไดอะเธอมี่ (Short Wave Diathermy)

100

150

ตำแหน่ง

6

การดึงคอ/หลังด้วยเครื่องดึง (Cervical and Lumbar Traction)

100

150

ตำแหน่ง

7

การดัดดึง ขยับเคลื่อนข้อต่อ (Joint Mobilization)

260

390

ตำแหน่ง

8

โปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อการรักษา

100

150

เทคนิค/ครั้ง

9

การบริการหุ่นยนต์ฝึกเดิน (Robotic gait training)

2,500

3,000

ครั้ง

10

การบริการเครื่องวิเคราะห์การลงน้ำหนัก (Weight analysis and training)

300

450

ครั้ง

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ : 0-2591-4242 หรือ 0-2965-9186 ต่อ 6750-2
สถานที่ตั้ง : ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ ตึกกายภาพบำบัด