สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เปลี่ยนชื่อเว็บไซต์จาก www.snmrc.go.th มาเป็น www.snmri.go.th

เข้าสู่เว็บไซต์ภาษาไทย    เข้าสู่เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ